FAQ

FAQ

Subkonto

Co oznacza nazwa subkonto?

Każdy problem jest dla nas ważny bo rozumiemy, że miara trudności zmierzenia się z nim dla każdego jest inna. Dlatego aby skutecznie pomagać, dedykujemy każdemu z naszych Podopiecznych indywidualny, spersonalizowany obszar do gromadzenia otrzymywanych środków - Subkonto.
Jest to wyodrębnienie zgromadzonych środków finansowych na rzecz konkretnego Podopiecznego w ramach ogólnego konta bankowego. Podopieczny organizacji gromadzi na nim przekazywane dla Niego wpłaty.

Na podstawie jakich dokumentów zakładane jest subkonto?

Przed założeniem konta na portalu zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładki JAK POMAGAMY.
Następnie w zakładce Utwórz Zbiórkę prosimy o wypełnienie formularza. Pamiętaj, że podane dane adresowe, adres czy nr kontaktowy nie będzie widoczny dla każdego na stronie.
Należy dodać aktualne zdjęcie, opisać swoją sytuację, czyli nic innego jak zapoznać nas, z jakiego rodzaju problemami zmagasz się Ty lub osoba, której jesteś opiekunem.
Kolejno przeczytaj treść Porozumienia o objęciu Podopiecznego opieką Fundacji wraz załącznikami. Zaakceptowanie w/w dokumentów jest jednoznaczne z ich podpisaniem. Pozostaje jeszcze zgoda na przetwarzanie danych i to wszystko z Twojej strony.
Jeżeli ze wskazanych w formularzu informacji wynika, że spełniasz wymogi wskazane przez Fundację do nadania Tobie statusu PODOPIECZNEGO, Fundacja również akceptuje Porozumienie. W konsekwencji nadaje indywidualny numer ewidencyjny, wskazuje numer rachunku bankowego oraz nazwę subkonta, które staje się od razu aktywne.

Skoro nie ma wstępnej weryfikacji to kiedy ona następuje?

Weryfikacja co do zasadności wypłaty zgromadzonych środków następuje przed ich wypłatą.
Zdajemy sobie sprawę, że skompletowanie wymaganej dokumentacji czasami wymaga dokonania złożonych czynności, które z obiektywnych przyczyn wymagają czasu, a ten dla Podopiecznych niekiedy bywa bezcenny.
Dlatego prosimy o gromadzenie wymaganych dokumentów i dosłanie ich wraz z wnioskiem o wypłatę.

Czy Fundacja dopuszcza założenie subkonta Podopiecznym zrzeszonym w innych organizacjach?

TAK. Fundacja nie zamyka się na Potrzebujących i tym samym zezwala, aby Podopieczni gromadzili swoje środki również w innych fundacjach i stowarzyszeniach.

Jakie dokumenty należy przesłać do Fundacji przed wypłatą środków?

a) fakturę Vat lub rachunek zawsze w oryginale. W dokumentach potwierdzających wydatki jako Płatnik powinny zostać wskazane dane Podopiecznego (nazwisko i imię Podopiecznego, numer ewidencyjny) lub Opiekuna Podopiecznego (z dopiskiem nazwiska i imienia Podopiecznego oraz jego numeru ewidencyjnego).
b) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, jeśli
wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej;
c) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku polskim (lekarza specjalisty, lekarza rodzinnego czy też lekarza pierwszego kontaktu) stwierdzającego rodzaj choroby oraz w miarę możliwości przesłanie aktualnej dokumentacji medycznej (nie starszej niż sprzed trzech miesięcy);
d) oświadczenia o sytuacji majątkowej Rodziny (z dołączonymi kserokopiami dokumentów poświadczających tę sytuację: zaświadczenia o zarobkach; decyzji w sprawie: rent, emerytur, udzielanej pomocy społecznej; ksero ostatniej deklaracji podatkowej);
e) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f) opinię z Ośrodka Pomocy Społecznej;
g) złożenie przez Podopiecznego zestawienia kosztów (załącznik nr 4 do Porozumienia) zawierającego:
dane Podopiecznego;
dane Opiekuna;
zestawienie wszystkich faktur i rachunków, które zostały przesłane;
numer rachunku bankowego, na który przekazana ma zostać wnioskowana refundacja;
h) dostarczenie innych dokumentów wskazanych przez Fundację.

Czy Fundacja pobiera wynagrodzenie/ prowizję?

NIE. Fundacja nie pobiera od Podopiecznego ani Opiekunów Podopiecznego żadnego wynagrodzenia o charakterze stałym lub prowizyjnym za udostepnienie rachunku bankowego oraz prowadzenie obsługi księgowej środków pieniężnych przekazywanych przez Darczyńców na rzecz Podopiecznego . Koszty powstałe w związku ze świadczeniem usług przez podmioty trzecie tj. koszty opłat bankowych, prowizji za wpłaty dokonywane online pokrywane są ze środków pieniężnych zgromadzonych przez Podopiecznego na rachunku bankowym.

Czy Fundacja obejmuje opieką jedynie osoby niepełnoletnie?

NIE. Podopiecznym Fundacji może zostać każdy, o ile świadczona pomoc nie wykracza poza statutowe cele organizacji. Zawsze warto zawnioskować o udzielenie wsparcia.

Jak zamknąć subkonto?

W związku z tym, że Porozumienie zostało zawarte w formie pisemnej na czas nieokreślony, również zamknięcie subkonta i tym samym rozwiązanie Porozumienia o objęciu opieką wymaga formy pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia – dla każdej ze stron.

Refundacja poniesionych kosztów

Na jaki adres należy przesyłać faktury do refundacji?

Faktury należy przesyłać na adres Fundacji :

Fundacja Rosa
ul. Ołtaszyńska nr 7
53-010 Wrocław

Czy refundacja może nastąpić na podstawie faktur/rachunków przesłanych w formie skanów czy też na podstawie kserokopii?

Podstawą refundacji są zawsze dostarczone faktury/rachunki w oryginale.

Jak powinna wyglądać poprawnie wystawiona faktura/rachunek, aby zostały zrefundowane?

a) Powinna zostać wystawiona na podopiecznego Fundacji lub Opiekuna Podopiecznego, który w Jego imieniu zawarł Porozumienie z Fundacją.
b) Refundacji podlegają jedynie zakupy i usługi poniesione na rzecz Podopiecznego
c) Nie może zawierać żadnych skreśleń czy też poprawek.
d) Podpisana przez Podopiecznego lub Opiekuna Podopiecznego
e) Jednorazowa łączna kwota refundacji faktur/rachunków nie powinna być mniejsza niż 200 zł
i nie wyższa niż saldo subkonta Podopiecznego.
f) Na odwrocie należy wskazać numer ewidencyjny Podopiecznego oraz uzasadnić koszt o którego pokrycie/ refundację występuje Podopieczny lub Jego Opiekun.

W jakim czasie nastąpi refundacja faktur?

Fundacja dołoży starań, aby refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 20 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji.

Czy wnioskowane przez Fundację dokumenty mogą pochodzić z placówek zagranicznych?

TAK. Warunkiem jest tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Czy zrefundowane środki mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Fundacji?

NIE. Przekazanie zrefundowanej kwoty następuje wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto Podopiecznego lub Opiekuna Podopiecznego wskazanego w przesłanym zestawieniu.

Czy refundacji podlegają faktury wystawione przed objęciem opieką przez Fundację?

NIE.
Fundacja uwzględnia tylko te faktury, które zostały wystawione od dnia zawarcia Porozumienia.
Natomiast refundacja możliwa jest z chwilą zgromadzenia na Subkoncie kwoty przekraczającej wartość 200,00 PLN.

Do kiedy można wykorzystać środki, które są na subkoncie?

Środki pieniężne przekazane przez Darczyńców na rzecz Podopiecznego należy wykorzystać w okresie trzech lat od daty każdorazowego zaksięgowania na koncie Podopiecznego.

Jakie rzeczy podlegają refundacji?

a) koszty poniesione na diagnostykę, leczenie i rehabilitację Podopiecznego. W tym:
rehabilitacja ruchowa, zajęcia usprawniające, zabiegi lecznicze;
terapia psychologiczna, psychoterapia, terapia logopedyczna, neurologopedyczna, inne terapie stymulujące rozwój Podopiecznego;
turnusy rehabilitacyjne;
usługi opiekuńcze;
lekarstwa przyjmowane przez Podopiecznego na stałe bądź zalecone przez lekarza specjalistę; szczepionki, suplementy diety;
zaopatrzenie Podopiecznego w protezę;
operacje, pobyty w szpitalach (także dla osoby towarzyszącej);
konsultacje u lekarzy specjalistów;
zakup sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, ortopedycznego;
zakup środków higienicznych i pielęgnacyjnych, a w niezbędnym zakresie także środków czystości;
transport Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (na podstawie potwierdzenia przez placówkę leczniczą lub lekarza specjalistę, iż w terminie, którego dotyczy rachunek za transport Podopiecznego odbyła się konsultacja lekarska, leczenie lub rehabilitacja);
zakup obuwia ortopedycznego lub profilaktycznego;
likwidacja barier architektonicznych (rampy podjazdowe, podnośniki, szyny podjazdowe, windy, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecone zostały przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);
zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zostały zalecone przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);
zakup sprzętu sportowego zalecanego przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);
zakup zwierząt do terapii, a także ich utrzymanie i pokrycie kosztów szkolenia, o ile terapia przy udziale zwierząt została zalecona przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga (konieczne zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);
koszt specjalistycznej diety (np. bezglutenowej, bezmlecznej).

b) koszty przeznaczone na zaspokojenie indywidualnych potrzeb Podopiecznego w tym związane z:
zakupem żywności;
zakupem opału;
zakupem w niezbędnym zakresie środków czystości i środków higienicznych,
pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej oraz paliwa gazowego;
przeprowadzenie drobnych remontów, służących poprawie warunków socjalno-bytowych Podopiecznego;
kosztem pomocy dydaktycznych i edukacji Podopiecznego (w tym opłaty za przedszkole, studia, kursy, korepetycje, zajęcia dodatkowe podnoszące kwalifikacje Podopiecznego).

Jak gromadzić środki pieniężne na subkoncie

Co to jest apel Podopiecznego i jak powinien wyglądać

Apel jest to prośba skierowana do indywidualnego adresata o wpłacenie darowizny, przekazanie 1% na rzecz Podopiecznego, którego apel dotyczy. Wypełniając formularz podczas rejestracji na portalu należy opisać sytuację życiową, zdrowotną i materialną Podopiecznego. Na podstawie tych informacji, po ewentualnej korekcie Fundacja redaguje treść, która posłuży Podopiecznemu do apelowania o udzielenie wsparcia.

Apel w takiej formie Podopieczny lub Jego Opiekun może wysyłać do osób prywatnych, firm, instytucji oraz umieszczać we wszelkiego rodzaju placówkach np. szkołach, zakładach pracy itp.

WAŻNE!
Dajemy Państwu do dyspozycji miejsce do którego skutecznie powinni trafiać darczyńcy. Każdy wysłany email z linkiem do strony podopiecznego, każdy link na facebooku, rozdana ulotka, wysłany apel, rozwieszony plakat przybliżą Państwa do celu jakim jest pozyskanie ważnych dla Państwa środków. Bądźcie Państwo aktywni. Wysłanie 10 wiadomości email z linkiem do znajomych, czy udostępnień w mediach społecznościowych dziennie nie zajmie Państwu wiele czasu. Nie zapominajcie o tych, którzy są blisko. Przydomowy sklep, szkoła, biblioteka, kwiaciarnia to wszystko miejsca, gdzie są życzliwi ludzie. Pokażcie jak mogą Wam pomóc

Czy publikacja apelu w mediach ( prasie, telewizji, Internecie) jest zbiórką publiczną?

Jeżeli treścią apelu opublikowanego w mediach jest prośba o przekazanie środków finansowych na wskazany numer rachunku bankowego, to taka forma apelu w myśl obowiązujących przepisów nie jest zbiórką publiczną.

Co to jest zbiórka publiczna i czy Fundacja bierze w nich udział?

Gromadzenie środków w ramach zbiórki publicznej skierowane jest do bliżej nieokreślonego adresata. Taką formą zbiórki publicznej jest kwestowanie do puszek w miejscu publicznym czy też zbieranie do skarbonek często widzianych w sklepach. Biorąc pod uwagę szereg wymogów formalnoprawnych, określonych w ustawie z dnia 14 marca 2014r o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, w tym głównie każdorazowe uzyskanie zgody na przeprowadzenie zbiórki w czasie i na cel wskazany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji sprawia, że Fundacja skupia się na innych – bardziej skutecznych formach udzielania wsparcia swoim Podopiecznym. Fundacja nie zabrania jednak Podopiecznym organizowania zbiórek publicznych z indywidualnej inicjatywy pod warunkiem zgodności z prawem i zgłoszenia zbiórki do odpowiednich organów.

1% Podatku

Jak pozyskać 1% podatku

Najczęściej przekazanie 1% podatku następuje poprzez wskazanie, przez osobę korzystającą z tego przywileju, wybranej przez siebie organizacji charytatywnej.
Nasza Fundacja, której nadano statut Organizacji Pożytku Publicznego, przekazuje w ten sposób uzyskane środki z 1% na pomoc swoim Podopiecznym w ramach ściśle określonych celów statutowych.
Pamiętać jednak należy, że podatnicy wybierając naszą Fundację poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce numeru KRS, mają również możliwość bezpośredniego wskazania komu darują ułamek swojego podatku. Tym sposobem przeznaczona kwota zasila subkonto konkretnego Podopiecznego.

Czy przekazanie 1% podatku coś kosztuje?

Nie! Przekazanie 1% podatku nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Każdy podatnik ma do wyboru, czy 1% podatku dochodowego trafi do potrzebujących, czy do Fiskusa. Podatnik nie płaci dodatkowo na rzecz organizacji żadnej kwoty, jest to kwota, którą i tak by zapłacił. Raz jeszcze należy stanowczo podkreślić, że podatnik nie traci ani złotówki, bardziej określa miejsce gdzie kwota, którą i tak musiałby zapłacić, ma trafić.

Jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony formularz PIT aby środki z 1% trafiły na subkonto wybranego Podopiecznego?

W rubryce w deklaracji podatkowej :
Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)

Darczyńca powinien wpisać:

nr KRS: 0000207472

W rubryce deklaracji podatkowej :
„Informacje Uzupełniające” w punkcie Cel szczegółowy 1%
Darczyńca wpisuje wyłącznie:
Dokładną nazwę subkonta - składającą się zazwyczaj z imienia i nazwiska oraz numeru,

Pamiętaj, że podanie tych danych jest konieczne do tego, aby Fundacja mogła rozpoznać dane subkonto i do niego przypisać przychód. Brak podania tych danych, bądź błędne podanie danych uniemożliwi prawidłowe rozpoznanie subkonta i przekazania środków zgodnie z wolą darczyńcy.

Czy złożenie formularza PIT przez Darczyńcę stosunkowo wcześniej tzn. długo przed 30 kwietnia przyspieszy przekazanie środków z 1% na subkonto?

Niestety chwila złożenia deklaracji podatkowej (mowa oczywiście o deklaracji złożonej w terminie przewidzianym dla rozliczenia podatkowego) nie ma wpływu na termin zaksięgowania środków na wybranym subkoncie. Złożenie przez podatnika formularza PIT ze wskazaniem, kogo pragnie wesprzeć, nie jest równoznaczne z przekazaniem przez Urząd Skarbowy zadeklarowanej kwoty. Podstawą rozpoczęcia procesu księgowania jest zawsze przesłany do Fundacji oficjalny i szczegółowo rozpisany wykaz wszystkich dokonanych wpłat.

Kiedy Fundacja rozpoczyna księgowanie 1% ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Fundacja na przełomie września/października otrzymuje szczegółową informację, która stanowi podstawę księgowania wpłat na poszczególnych subkontach. Liczba imiennych wpłat dokonywana dla Podopiecznych sprawia, że zaksięgowanie kwot następuje około listopada.

Bądź na bieżąco

Chcesz być na bieżąco? Chcesz być na bieżąco?