z

Regulamin serwisu www.pomagacie.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem pomagacie.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Rosa z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000207472, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Środki pieniężne zgromadzone za pośrednictwem Serwisu są przekazywane na rzecz Beneficjentów w ramach pomocy społecznej udzielanej przez Fundację na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji bądź na zaspokajanie indywidualnych potrzeb, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, nieodpłatnych świadczeń lub w drodze darowizny.
 4. Zadaniem Serwisu jest:
  • Umożliwienie beneficjentom Fundacji, będącym osobami fizycznymi jak i organizacjami charytatywnymi (dalej zbiorczo: „Beneficjenci”) posiadania
   wyodrębnionego subkonta oraz publikowania za pośrednictwem Serwisu informacji mających za celu pozyskanie wsparcia finansowego od osób trzecich
  • Umożliwienia Fundacji uruchomienia na rzecz zaakceptowanego przez Fundację Beneficjenta subkonta i publikowania informacji o Beneficjencie albo celu
   wsparcia finansowego
  • Wsparcie beneficjentów Fundacji poprzez przekazanie darowizny za pośrednictwem konta bankowego Fundacji
  • Wsparcie beneficjentów Fundacji poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego za pośrednictwem programu do PIT
  • Prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
  • Umożliwienie logowania do subkonta beneficjenta
  • Dostęp do aktualnej bazy beneficjentów Fundacji zamieszczonych w Serwisie
  • Kontakt bezpośrednio z pracownikiem Fundacji poprzez formularz kontaktowy.

2. Subkonto

 1. Serwis umożliwia logowanie do konta beneficjenta, zwanego dalej „Kontem”.
 2. Użytkownikiem Konta jest:
  1)Beneficjent Fundacji będący osobą fizyczną lub jego przedstawiciel ustawowy/ opiekun;
  2)przedstawiciel Fundacji w imieniu Beneficjenta, gdy Beneficjent nie chce bądź nie może samodzielnie obsługiwać subkonta bądź też gdy Fundacja uruchamia i obsługuje subkonto na rzecz danego Beneficjenta w związku z Jego wnioskiem lub na prośbę osób trzecich,
  3)przedstawiciel organizacji charytatywnej, na rzecz której zostało założone subkonto (gdy Beneficjentem jest sama organizacja) lub która korzysta z subkonta w celu wsparcia konkretnej osoby lub osób.
 3. Logowanie do subkonta Użytkownika odbywa się za pomocą strony Serwisu. Użytkownik  w celu zalogowania otrzymuje login (adres email) oraz hasło (wybrane podczas zakładania konta/tworzenia apelu), które może zostać przez niego zmienione.
 4. Logowanie do konta umożliwia sprawdzenie salda subkonta, daje również dostęp do aktualnych danych oraz daje możliwość edycji apelu i danych. Saldo subkonta aktualizowane jest raz na miesiąc. Przedstawione saldo zawsze podane jest z datą na jaką wskazane saldo było aktualne.

3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych  form działalności należy kierować używając zakładki kontakt.
Regulamin serwisu www.pomagacie.pl

Pomóż nam dotrzeć do większej liczby osób

Polub nas na Facebooku Obserwuj nas na Twitterze Sprawdź naszego Instagrama